Ekologisk odling överlägset för viltet

, , ,

Kap 1. s 17_Rå i träda

Debatten om hur bra ekologisk odling är fortsätter, och det är svårt för en lekman att värdera de olika argumenten från olika forskare. För oss jägare är dock svaret självklart och kan grundas på praktiska erfarenheter: ekologisk odling är extremt värdefull för viltet!

Jag har följt den vetenskapliga litteraturen när det gäller effekter av miljöersättningar och ekologisk odling de senaste tjugo åren. Litteraturen är minst sagt omfångsrik. Genom att välja vilka studier man citerar, och inte minst vilka effekter man prioriterar, går det såväl att hissa som att dissa ekologisk odling.

För oss jägare är det dock enkelt. Ingen som intresserar sig för fältviltets väl och ve kan ha missat att det gynnas av att det finns ogräs och insekter i landskapet, eller av hur viktiga trädor och osprutade remsor är. Eller för den delen mindre täta grödor. Fälthare, fasan, rapphöna, ringduva och rådjur hör till de jaktbara arterna som gynnas, eller till och med är beroende av dessa miljöer i ett alltmer intensivt brukat landskap. Antalet icke jaktbara arter som gynnas är långt större.

Jag kan inte låta bli att ta mig för pannan när jag läser dagens debattartikel i SvD. Hotar de verkligen med svält? Kom igen… Vi har massor av åkermark som inte längre brukas i Sverige, och som idag bara står och växer igen. För den biologiska mångfalden, viltet och landskapsbilden finns det inget bättre än om dessa åkrar åter odlas upp. I synnerhet om det sker på ett sätt som skapar variation och alternativ till den konventionella odlingen.

Under den nya programperioden för jordbruksstöden kommer mycket av miljöersättningarna troligen att försvinna. Istället får vi krav på en ”förgröning” av allt jordbruk. Att många gör litet (krav på förgröning) hade möjligen kunnat bli lika värdefullt, eller till och med bättre, än när få gör mycket (frivilliga miljöersättningar). Nu blev dock förgröningen precis så urvattnad som många av oss fruktat. Man kan bara hoppas att den nya regeringen precis på sluttampen lyckas föra in en del verksamma miljöersättningar igen.

Ekologisk odling kommer alltså förmodligen bli ÄNNU mer värdefull för viltet framöver. Redan idag finns dock all anledning att stödja eko på alla sätt vi kan!

26 Kommentarer
 1. Fredrik Widemo says:

  Inte minst finns det en väldigt stark lobbyrörelse som driver tesen att jordbruk ska handla om att producera mat så kostnadseffektivt och därmed intensivt just här och nu…

  Att jordbruken i skogs- och mellanbygd åter ska bära sig/fortsätta drivas är (bland annat) exakt vad jag är ute efter, precis som du. Och jag tror inte alls att det blir mindre sannolikt för att konsumenter är beredda att betala mer för ekologiskt producerad mat.

 2. Fredrik Widemo says:

  Jens,
  det är inte min bild, inte heller i debatten i media de senaste dagarna. Men jag ska som sagt ta och gå igenom den senaste litteraturen igen. Återkommer nog med ett särskilt inlägg om övergödningen.

 3. Anders Hermansson says:

  Widemo, visserligen är bönder företagare. Men bönder är ingalunda fria företagare. En stor del av deras inkomster är diverse stöd. Deras försäljningsintäkter minskas med minst bidragsbeloppen därför att produktionsbidragen är dolda subventioner till allmänheten. Tanken är att med låga matpriser och god tillgång på mat så hålls allmänheten lugn. Men detta system gör att bönderna inte längre är entreprenörer, de fungerar snarare som legotillverkare åt staten, och har svårt påverka den egna förtjänsten. Systemet gör att jordbrukets lönsamhet i skogsbygderna är så låg att bönderna vare sig kan underhålla eller nyinvestera i byggnader och maskiner. Vad medför då ”ekologisk” odling på dessa gårdar? Det medför en långsam förstöring av jordbruksmarken; näringsbrist gör att produktionen på åkermarken minskar undan för undan, och efter ett antal år växer där mest maskros, kvickrot och slyet tränger in från kanterna, byggnader förfaller och maskiner repareras eller ersätts ej. Detta är en förstörelse som höjda bidrag för ekologisk produktion aldrig kan ersätta. För Sverige och dess människor är det av allra största vikt att jordbruket får råd att nyinvestera och kraftigt höja den inhemska produktionen av livsmedel, en återgång till 1900-1920 års lönsamhet är att föredra. Men inom EU finns stora grupper människor som lever i städer, men längtar till och drömmer om en oförstörd natur. Som alltid finns det skurkar som gärna omsätter människors drömmar till egna kontanter. Och denna längtan hos Europas myller av människor i stora städer, är grunden för den politiska strävan att göra stora delar av Sverige (och andra områden inom EU) till konstgjord oförstörd natur. Det verkliga resultatet blir ödeläggelse av landsbygdskultur och odlingslandskap. Därtill oönskad biverkan i form av ökad industriell produktion, av både ekologisk och vanlig mat.

 4. jörgen bergmark says:

  Själv har jag tidigare varit lite tveksam till ”ekologiskt” men numera köper vår familj
  mycket ”ekologisk” mat, främst grönsaker och mjölk, dessutom köper vi svensk och helst
  närodlat.

  Anledningen är att jag personligen tror att växtgifter och kemikalier i naturen är ett betydligt större problem än ökad dieselanvändning mm nackdelar som ”ekologisk” odling innebär.

  Vad gäller klimatfrågan så tycker jag att man liksom offrar miljön för klimatet och det gillar jag inte!

 5. Jens says:

  Om nu forskningsläget ser ut som du beskriver det Fredrik så tycker jag det är märkligt att vi inte offentligt hör fler aktiva forskare som delar din syn. För i den offentliga debatten kommer ju förespråkarna för ekoodling nästan alltid från de olika intresseorganisationerna och inte från akademin. När man hör en SLU-professor uttala sig i ämnet så är denne nästan alltid ekoskeptisk. Tidigare i höstas hävdade även växtodlingsprofessor Magne Tuvesson i tidningen ATL apropå MP:s Östersjöutspel att kväveläckaget per ton skördad gröda (rimligtvis det mest relevanta måttet) generellt sett är högre vid ekoodling än vid konventionell (4,8 resp 2,2 kilo kväve från lerjordar, 18 resp 4.0 kilo från sandiga jordar). En annan återkommande ekokritiker är fd SLU-prorektorn Torbjörn Fagerström.

  Jag ska inte låtsas vara överdrivet insatt i den här frågan (jag kan mer om teoretisk fysik), men bland dem som är insatta tycker jag ändå antalet avvikande röster är lite för stort för att valet ska vara plättlätt. Men det kanske blir ändring på det framöver.

 6. Björn Isaksson says:

  Jådå Fredrik,
  Vi är nog helt överens om att det inte spelar så stor roll om vi Sverige ökade vår andel ekologiska val. Det skulle säkert gynna den biologiska mångfalden här och det är bara positivt.
  Det jag klurar på är om hela den utvecklade världen gjorde det också, då undrar jag hur det skulle gå.
  Men frågan är ju inte helt okomplicerad.
  Jag tackar för ett trevligt meningsutbyte.

 7. Fredrik Widemo says:

  Björn,
  jag har följt den vetenskapliga litteraturen på området i omgångar under de senaste 15-20 åren, vilket tillsammans med praktiska erfarenheter av eget brukande och viltvårdsansvar är vad jag baserar mitt ställningstagande på. När det gäller globala heltäckande analyser är jag inte helt uppdaterad; måste kolla men hinner inte göra det de närmaste två veckorna.

  Däremot vidhåller jag bestämt oavsett hur de resultaten än ser ut kommer den brukare som idag självmant ställer om i Sverige att göra nytta för viltet utan att det åstadkommer en ökande svält i Sverige eller världen. På samma sätt kommer den konsument som betalar extra för ekologiskt producerade varor att stödja ett brukande som ger positiva effekter för viltet. Tvingas jag välja mellan en ekologiskt producerad vara från utlandet eller en konventionellt producerad vara från Sverige försvåras möjligen valet, men finns det ekologiskt producerade svenska varor anser jag att valet är plättlätt i dagsläget.

  Det finns de som ser detta som en religion. Självklart ska ekologisk odling och certifiering granskas, precis som allt annat! Så sker också. Sedan gäller det att den förda politiken baseras på befintlig kunskap, och där kan vi alla bidra till att trycka på så att det sker.

 8. Björn Isaksson says:

  Tack Fredrik,
  Det är därför jag debatterar på den här sidan, på många andra fora kan man inte ha en annan uppfattning än den accepterade utan att bli idiotförklarad.
  Självklart är 100% eko en utopi, men det vore intressant att se en analys på vad som händer med livsmedelsförsörjningen, betalningsförmågan i tredje världen och övriga omständigheter om Europa och USA uppnådde Sveriges mål om 25%, eller kanske t o m 50%.
  Hur skulle det påverka den globala livsmedelsförsörjningen och marktillgången på kort och lång sikt, jag har följt frågan ett tag och har inte sett någon sådan analys?
  Men ibland känner jag att vissa ideologier får stå fria från kritik därför att de är politiskt korrekta. Det är samma sak i vargfrågan, sälfrågan och morkullefrågan m fl, hur jag nu lyckades få in den i dem här debatten.
  Det är väl helt enkelt att alla som förespråkar den gällande ordningen får stå oemotsagda på grund av att uppfattningen är politiskt korrekt.
  Det är inne att vara för eko, därför blir det ett himla liv när någon ifrågasätter det politiskt korrekta. Men även ekotanken mår bra av att ifrågasättas.

 9. Fredrik Widemo says:

  Björn,
  du får självklart ha din åsikt. Jag kan dock bara konstatera att det finns andra forskare från SLU (och andra lärosäten både i Sverige och utomlands) (sammantaget många fler) som menar att du och de fyra ekoskeptikerna gör en felaktig analys. Även när det gäller övergödning, klimat och försörjning. Framför allt om man ska se till att säkerställa en långsiktigt hållbar försörjning av livsmedel.

  De fyra skjuter dessutom i första hand in sig på Sverige och väljer att bara fokusera på en hundraprocentig omställning. Ingendera känns seriöst, i dagens läge.

 10. Fredrik Widemo says:

  Anders Hermansson,
  bönder är företagare och gör självklart ekonomiska analyser av vad som lönar sig. För ekologisk produktion får man/har man fått stöd, vilket delvis kompenserar för lägre avkastning respektive större kostnader. Det betyder normalt inte att omställningen till ekologisk produktion blir helt kostnadsneutral, vilket gör att ekologiskt producerade livsmedel är dyrare än konventionellt producerade livsmedel.

  Idag finns det i Sverige en större efterfrågan än utbud på (delar av) den ekologiska produktionen. Vi är redan många och blir allt fler som är beredda att betala ett högre pris, för att kompensera för den lägre avkastningen. Samtidigt har vi äntligen fått ett beslut om en utjämning av gårdsstödet över landet, vilket även det leder till bättre lönsamhet för att bruka de åkrar som idag inte brukas.

  Det handlar inte om att tvinga fram något, utan om att stöda något som ur ett samhälleligt perspektiv är hållbart och bra. Och, som sagt, för viltet är det dessutom solklart positivt.

 11. Fredrik Widemo says:

  Göran H,
  när Birgitta Dahl var miljöminister sägs det att hon på en fråga efter litet funderande definierade ekologi som ”summan av det goda”. Du tycks vilja definiera ekologisk som ett ekosystem som saknar påverkan av människan. Alla arter i ett ekosystem påverkar systemet (om än i större eller mindre grad), och du definierar därmed ekologisk som ett ekosystem där människan inte bara försvunnit/utrotats utan aldrig funnits. Människan finns och har påverkat alla ekosystem, alltså finns det inget ekologiskt på jorden idag enligt din definition.

  Varken din eller Dahls definition överensstämmer med gängse definitioner av ekologi. Vad som diskuterats de senaste dagarna är dessutom ekologisk odling/produktion. Om du menar att inget jordbruk kan ha med ekologi att göra så har du definierat bort hela frågan.

  Den enda slutsatsen jag kan se är att du skapar en svartvit värld, där världen är vit utan människor och svart med människor. Det blir helt ointressant hur stora ekologiska fotavtryck (jag antar att du inte accepterar detta uttryck heller) vi lämnar, eftersom vi människor existerar. Vi kan alltså strunta i alla försök att minimera miljö- och klimatpåverkan; världen är ju ändå svart.

  När det gäller storleken på viltstammarna hänvisar jag till ett annat av mina blogginlägg:

  https://blogg.jagareforbundet.se/2014/08/22/det-kan-bli-for-mycket-av-det-goda/

 12. Björn Isaksson says:

  Att eko är bäst för viltet är inget att diskutera, men vi kan inte isolera frågan och bara se till våra intressen. Vi brukar kritisera naturvårdslobbyn att inte ta hänsyn till berörda.
  Vi ska inte argumentera på samma sätt även om vi tycker att viltet skulle må bättre. I det globala perspektivet funkar det inte.

 13. Göran H says:

  Fredrik!
  För att ens börja att diskutera måste saker benämnas för vad det är.
  En orörd natur utan männsklig påverkan är ekologisk. Dvs arterna lever på de villkor naturen ger. Varken mer eller mindre. Allt annat är oekologiskt. Odling kan göras med gifter och kemikalier, eller utan. Men iom att någon har tagit bort den naturliga vegitationen och blottat jorden för att så grödor. Då är det inte längre ekologiskt!
  Att giftfri odling ger positiva effekter på tex vilt är inte heller nödvändigtvis ”ekologiskt”. Grödorna kan gynna arter som inte skulle ha funnits på platsen om naturen fått växa fritt. Samtidigt som vilt som skulle ha funnits i en orörd natur, missgynnas.

  Allt annat är männskliga värderingar om vilka arter vi vill ha….

  Men visst, ur ett jaktligt perspektiv är det jätte skoj med enorma stammar av rå, dov, gris mm. Som utan odling skulle vara betydlig färre till antalet. Men frågan är om det är motiverat med överstora viltstammar för att godsen ska kunna erbjuda skjutorgier för fantasi priser?

  Det Fredrik är något som kommer att undergräva synen och förståelsen för jakten.

 14. Anders Hermansson says:

  Widemo, du talar om stora arealer obrukad jordbruksmark. Och det är sant, det finns. Problemet är att denna areal ökar hela tiden. Du tycks mena att vi kan övergå till ”ekologiska” odling och genom att använda nu obrukad jordbruksmark kan vi kompensera för det väsentligt lägre skördeutfall som blir resultat av ”ekologisk” odling. Men det är ett argument som inte håller, om du inte tänkt dig bruka marken med tvångsarbetare. Det saknas nämligen ekonomiska förutsättningar för att bruka den mark som nu ligger i träda. Vi är med i EU, och riksdagen kan därför inte fatta beslut som skulle göra det lönsamt att odla tillräckligt stora arealer. Tvärtom är lönsamheten så dålig i svensk jordbruk att pengar saknas till underhåll och nyanskaffning av driftsbyggnader och maskiner. Framöver kommer tusentals driftsbyggnader att falla ihop, flest i skogsbygderna. Traktorer och andra maskiner ersätts inte med nya, och trösklarna för att åter odla obrukad mark blir oöverstigligt höga. Snacket om att bruka träda är därför just snack, och Stockholmaren, Isaksson, Jens med flera har helt rätt i sina invändningar.

 15. Fredrik Widemo says:

  Jens,
  precis som ett antal andra forskare så skiljer sig min bedömning från den som just dessa forskare gör, även när det gäller övergödning. Skulle de ha rätt så har du en poäng; hade jag trott att så var fallet hade jag inte skrivit som jag gjorde. Det är dock ingen av deras viktigare poänger, utan de fokuserar vad det verkar på produktionspotentialen när de marknadsför sin bok.

  När det gäller definitionen av ”ekologisk odling” så håller jag helt med dig. Jag har under ett antal år själv haft stöd för ekologisk produktion, utan att för den skull bry mig om att ansluta mig till KRAV. Ffa just för att jag inte hållit med om alla delar av deras koncept, eller ansett att det passat mig. Men jag anser fortfarande att jag bedrivit ekologisk odling, och jag vet att mina åkrar hyst mer vilt och mångfald än de gjort om jag kört konventionellt. Och jag stöder gärna dem som nu producerar enligt någon av de etablerade certifieringarna, eftersom det är det enda sättet för mig att försöka påverka annan mark än min egen. Utöver att jag försöker jobba för att få till olika former av verkningsfulla miljöersättningar, då.

 16. Fredrik Widemo says:

  Stockholmaren,
  min kritiken gäller hur man diskuterar situationen i Sverige. Det blir befängt att dra dagens mycket lilla andel ekologisk produktion i Sverige till sin spets och bara diskutera 100 % eko. Vi är långt därifrån och att därmed använda detta som argument håller inte. När vi börjar närma oss att utnyttja vår skördepotential ska jag gärna diskutera detta också. Faktum kvarstår: mer ekologisk odling i Sverige gynnar viltet.

 17. Fredrik Widemo says:

  Björn,
  vi brukar långt ifrån all mark som vi skulle kunna bruka och har brukat i Sverige. Visst kan det vara intressant att dra ut saken i sin spets, men jag ser inget som helst värde i att utgå ifrån ett scenario där vi har 100 % ekologisk odling i Sverige. Vi är extremt långt från den nivån idag, och det hade tveklöst varit bättre för viltet och den biologiska mångfalden om vi odlat mer som ekologisk produktion och odlat upp mer av marken.

  Självklart är det bra att effekterna av ekologisk odling granskas. Resultaten för vilt är dock entydiga, och vi är idag långt ifrån att utnyttja vår skördekapacitet. Den dag vi är nära att göra det så är det självklart en relevant diskussion. I dagsläget betalar jag gärna litet extra för att produktionsnivån är litet lägre. Det ger vilt och mångfald. Om det dessutom innebär att litet mer åkermark hålls i bruk så är det ett plus, inte ett minus.

 18. Jens says:

  Men Fredrik, ponera att forskarna har åtminstone delvis rätt och att ökad ekoodling faktiskt förvärrar klimatkrisen och leder till mer större urlakning av näringsämnen i Östersjön. Är det då rimligt att ändå propagera för den bara för att den gynnar viltet? Även som jägare tycker att det är ett lite väl snävt förhållningssätt.

  För övrigt krävs det ju inte ekoodling för uppnå de för viltet positiva effekter du tar upp, det räcker att man helt eller delvis avstår från bekämpningsmedel, minimerar gödslingen och lägger viss mark i träda. Faktum är att en vanlig variant av ”konventionell” odling bland småskaliga djurbönder är just detta: man avstår kemisk ogräsbekämpning men väljer kanske ut en vall per år som man kvävegödslar lite för försäkra sig om ett högvärdigt vinterfoder. Men då bedriver man per definition ”oekologisk” odling enligt Naturskyddsföreningen.

  Och det är just detta som är problemet med ekoodlingen – den är dogmatisk. Ett vetenskapligt förhållningssätt innebär att man förutsättningslöst frågar sig på vilket sätt vi bäst producerar vår mat på ett hållbart sätt. Inom ekoodlingen gör man tvärtom: man ställer redan från början upp som AXIOM att all användning av kemisk bekämpning och mineralgödsel är fel.

 19. Stockholmaren says:

  Ekologisk odling är aldelles säkert bra för vissa arter, likt de du nämner, liksom ”konventionell” odling gynnar andra arter, t.ex. människan.

  Det jag främst vänder mig emot är två påståenden:

  – ”Jag kan inte låta bli att ta mig för pannan när jag läser dagens debattartikel i SvD. Hotar de verkligen med svält? Kom igen…” Där Du raljerar över forskarnas slutsatser och låtsas som om det var i Sverige som svälten skulle inträffa, när det självklart är de fattigaste och mest utsatta i andra länder som är de som kommer drabbas av svält om produktiviteten i matproduktionen minskas och priset på mat ökar.

  samt

  -”Redan idag finns dock all anledning att stödja eko på alla sätt vi kan!” Ett helt onyanserat och i sammanhanget inadekvat ställningstagande. Inlägget handlade ju om att ekologisk odling kan gynna vissa viltarter. Eller var det i själva verket bara ytterligare ett inlägg i den ekofascistiska propagandan maskerat som ett inlägg om vissa viltarter?

 20. Björn Isaksson says:

  Om man ser ekologisk odling ur ett globalt perspektiv så är det ingen lösning. Om vi skulle övergå till att helt äta det som kallas ekologiskt i Sverige så behövde vi ta hela nordens produktion i bruk. Det innebär att våra nordiska granna får importera, vilket påverkar världsmarknadspriserna. Våra ekodrömmar drabbar framför allt tredje världen. Det bidrar till landgrabbing i Aftrika där multinationella livsmedelsföretag producerar livsmedel för att stilla europeers och nordamerikaners dåliga miljösamveten.
  Om det ekologiska skulle innebär mindre kväveläckage, vore det en sak, men naturgödsel läker mer.
  Jag tycker det är bra att eko granskas. Ur ett globalt perspektiv.
  Sedan kan det konventionella jordbruket ganska enkelt ta bättre hänsyn till närmiljön, ingen tvekan om den saken.
  Att miljörörelsen går i taket mot allt som strider mot deras ideologi är inget nytt, de förnekar i princip all forskning som går emot dogmerna. De ser gärna att all animalisk produktion upphör.

 21. Fredrik Widemo says:

  Stockholmare,
  jag har mött just denna typ av åsikter förr och det var just därför jag skrev inlägget. Till skillnad från exempelvis klimatfrågan är den här frågan enkel när det gäller viltet. Vi kan direkt och i praktiken se värdet för fasaner, rapphöns och så vidare av ekologisk odling. Den kommer direkt, inom samma år, och vi behöver inte fundera över vad som kanske sker om tio, 20 eller 50 år. All forskning säger dessutom samma sak.

  När det gäller övriga effekter som inte är lika nära knutna till viltet blir det svårare. Min bedömning är att de fyra ”ekosskeptikerna” har fel även där, men det är inte lika uppenbart.

  Alla påståenden ska självklart granskas kritiskt. Det är mitt jobb, både som forskare knuten till SLU och som Forsknings & miljömålsansvarig på Jägareförbundet. Jag vidhåller dock att just när det gäller ekologisk odling och vilt är det enkelt: all teoretisk och praktisk erfarenhet visar på fördelar för viltet, och jag känner inte till en enda studie eller något ”case” som säger det motsatta. Tills sådana möjligen kommer är det alltså enkelt, och det vore kortsynt av oss att förneka fördelarna bara för att man inte vill beblandas med vissa grupper och ideologier som råkar stödja samma företeelse.

 22. Fredrik Widemo says:

  Göran,
  nu kommer vi väl inte så mycket längre genom att definiera om begreppet mitt i en (onödigt) infekterad debatt. ”Ekologisk” odling/produktion är en i min värld en odling som strävar efter att minska oönskade sidoeffekter på ekosystemen, både de vi brukar och övriga. Och det är alltså bra för viltet.

 23. Stockholmaren says:

  ”Ekologisk”, ”hållbar”, ”grön”. Buzzworden haglar. Den nya religionen eller -ismen, Ekofascismen är det som ska rädda världen.
  Nåde den som ens för en sekund ifrågasätter någon enda företeelse som har dessa prefix.
  Ekofascisterna vill tvinga de icke troende att inte effektivisera jordbruket, inte äta kött, inte jaga, inte åka bil, inte flyga, inte producera en enda koldioxidmolekyl. Människor ska bo i bilfria städer, utanför dessa ska naturen sköta sig själv förutom på de små åkerplättar där ekologiska vegetarier ska växa och bli till mat för människorna i staden som försörjs med el från vinkraftverk och solpaneler.
  Jag kanske hårddrar det hela, men det är helt tydligt att ”miljö”rörelsen har gått överstyr och utvecklats till en människofientlig, bakåtsträvande, makthungrig, landsbygdsföraktande och totalitär ideologi, -Ekofascism. Det finns ingen annan väg än ekofascisternas, för då går världen under.

  Nej Fredrik Widemo, ”Redan idag finns all anledning att ifrågasätta eko på alla sätt vi kan!”

  Men, som även Du verkar vara ett exempel på, så har skräckpropagandan om jordens undergång och lovsången av den underbara människofria naturen som sköter sig själv tagit sig in i människors hjärnor likt en masshypnos. De som ifrågasätter det politiskt korrekta blir genast angripna på alla tänkbara sätt och förlöljligade. Precis som Du nu gör.

  Om Ekofascismen får fortsätta så här så kommer det inte dröja länge till dess att folket börjar känna sig alltför förtryckt och naturligtvis även göra revolution mot Ekofascisterna. Precis som folket alltid gjort mot totalitära ideologier. Den enda trösten är väl att ekofascismen ännu inte använder vapenmakt och fortfarande har väldigt lågt parlamentariskt stöd, så att vansinnigheterna inte kan påtvingas befolkningen i större utsträckning.

 24. Göran Hemmingsson says:

  Helt klart så om hela världen skulle odla ”ekologiskt”, då räcker inte jordbruksmarken till.
  Iof om vi slutar med köttfabriker och odlade ”ekologisk föda” istället för djurfoder, mja då kanske arealerna skulle räcka ändå.

  Vidare så finns det ingen odling som är ekologisk. All odling sker med hjälp av människans hand. Dvs inget naturen själv (ekologiskt) skulle producera. All odling gynnar eller missgynnar andra arter på ett sätt som naturen själv inte skulle ha gjort. Iom det så kan inte odlingen vara ekologisk!

  Den enda födan i världen som är ekologisk är: vild fisk, vilt, bär/svampar/nötter mm som kan plockas i naturen. Allt annat är på konstgjord väg framställd föda. Möjligtvis kan man kalla tamboskap(fäboddrift/renskötsel) som får gå på skogsbete, för nästan ekologiskt.

  Nä, kalla odlingen för vad den är! En odling där gifter och kemikalier inte får användas i samma utsträckning som vid konventionell odling. I övrigt är den ekologiska odlingen lika som konventionell.

Kommentering är stängd.