Vad är en sårbarhetsanalys och varför behövs den?

Så kom då sårbarhetsanalysen som regeringen beställt och som Svenska Jägareförbundet så länge efterfrågat och arbetat för. Media rapporterar om det, bl a AB, DN och SvD. När rovdjursutredningen, trots att det ingick i uppdraget, inte gjorde någon sårbarhetsanalys tvingades regeringen agera . Grundförutsättningarna för att kunna fastställa nationella mål för rovdjuren saknades.

Skandulv har nu levererat svaret, det krävs 100 vargar som har genetiskt utbyte med andra populationer, för att den skall vara livskraftig! Alla som följt Svenska Jägareförbundets arbete med intern vargpolicy och försök att påverka den nationella rovdjurspolitiken får nu svaret varför vi anser att 200 vargar i Skandinavien, varav 150 i Sverige, är tillräckligt för gynnsam bevarandestatus.

En sårbarhetsanalys är till för att beräkna hur många individer som krävs för att en art vid en given risknivå inte skall dö ut under en given tid . Grunderna för sådana analyser är vetenskapligt etablerade och bygger på biologisk grundkunskap och just den här bygger på emirisk data från den svenska vargpopulationen.

Fram tills för en månad sedan var problemet att politikerna och myndigheterna överlät åt naturvetare att inte enbart göra biologiska beräkningar utan även uttolka EU:s juridik och bestämma risknivåer! Det är ungefär som om kärnfysiker skulle ges rätten att besluta om hur många kärnkraftverk vi kan ha i Sverige och hur stor risk svenska folket är villigt att ta. Alla inser det orimliga i detta. Forskare skall beräkna risker och politikerna skall sen bestämma om den risken är inom det acceptabla eller inte. EU:s regelverk är tydligt, både högsta acceptabla utdöende risk och tid för beräkningen är angivet, högst 10 % risk för utdöende på 100 år.

Ändå kommer debatten den närmaste tiden att handla om just det, jag lovar! Det kommer att framföras argument som att 10 % risk för utdöende är en för hög risk, den borde vara högst 5 % eller 1 %. Andra kommer att säga att 100 år är för kort tid, det krävs evolutionär potential d v s kanske 1000 år. Ytterligare någon kommer att hävda att man bortsett från genetisk variation, inavelsgrad m.m. Alla dessa argument är i och för sig relevanta när riksdagen skall formulera sin rovdjurspolitik. Men de utgör inte den juridiska grunden för riksdagens ställningstaganden. Sverige har nu möjligheten att återta vargförvaltningen från Bryssel.
Några kommer t o m att ifrågasätta huruvuda Art- och habitat direktivets anvisningar att använda sig av sårbarhetsanalyser för att beräkna minsta livskraftiga population är rätt överhuvudtaget. Gissningsvis samma personer som använt sig av samma direktiv för att stoppa licensjakten. Vi lär snart få se vilka som är kappvändarna i debatten!

EU juridiken kan förenklat beskrivas i en mening. Vargstammen skall vara större än den nivå som krävs för att den skall ha mindre än 10 % risk för utdöende på 100 år och den skall ha genetiskt utbyte med den finsk-ryska populationen som motsvarar en genetiskt aktiv individ per femårsperiod!
Alla vi som vill begränsa vargstammen får inte glömma bort det senare. Alla biologiska argument för få vargar faller om vi inte löser genetiken. Sårbarhetsanalysen förutsätter genetiskt utbyte! Sen finns det givetvis socio-ekonomiska frågor och annat som regeringen måste beakta som också begränsar möjligheten att ha många vargar.

Nu har vi svaret på minsta antal och invandringstakt. Två frågor återstår och det är de som våra politiker nu skall ge svar på! Hur mycket större stam än de 100 vargar som sårbarhetsanalysen visar skall vi ha för att vargstammen skall ha gynnsam bevarandestatus och hur löser sig genetiken?
Det kan vi ha olika uppfattningar om. Men bottenplattan, vårt juridiska åtagande som följer av EU medlemskapet, är äntligen fastställd!

88 Kommentarer
 1. Björn Isaksson says:

  Jadu Kerstin, så här skriver du till Andreas:

  ”Tala då om på vilket sätt du och andra inom SJF och JRF velat förstärka den genetiska basen på ett sätt som GARANTERAT fungerar. Ta då inte bara upp teoretiska lösningar, utan tala om vilka praktiska lösningar som visat sig fungera här i Sverige.”
  (JRF har som bekant en annan vargagenda än SJF, så den frågan ställs lämpligen till dom.)

  Det är inga måttliga krav du ställer, den enda modell som skulle testas lyckades ju ni sänka.
  Du kräver att vi ska GARANTERA att det fungerar, det ska också ”visat sig fungera här i Sverige”.
  Du kräver bara omöjliga svar av oss, du svarar aldrig på frågan vad ni har för förslag annat än ”mera varg”. Vi ska svara, men inte du.
  Det är du som vill ha mer varg, så då får du faktiskt komma med lite begåvade förslag hur problem och finansiering av en stor vargstam ska lösas.
  Vi vill ha färre vargar och forskarna säger att det räcker med 100, SJF tycker 150.
  Ska vi ta dig på allvar får du tala om hur du ska lösa problemen också.
  Du kanske skulle kunna föreslå att vi nöjer oss med 210 vargar om genetiken garanteras genom insättning av obesläktade vargvalpar.
  Ja, jag vet, det är inte prövat av kända skäl. Men om du inte ens vill diskuter något annat än fysiffrigt med vargar, varför ska vi då ha diskussionen med dig över huvud taget?

  Men du ska få exempel på något som har visat sig fungera här i Sverige:
  Den av jägarna utövade viltförvaltningen har fungerat i mer än 100 år, viltstammarna har stärkts.
  Men den varianten vägrar du ens tänka på när det gäller varg. Men jag lovar, med 150 beslutade vargar i Sverige så skulle detta fungera, det tror även eliten av vargforskare.

 2. Per Mellström says:

  Demokrati är något mycket viktigt för mig och det innebär ju att ”makten kommer från folket”.
  Man hamnar gärna i en intressant diskussion om demokratibegreppet när man skall definiera ”folket”. Om man med ”folket” menar de som bor i Sverige så stod över 80% av de folkvalda i Sverige bakom den politik som de sk naturvårdsorganisationerna klagade på till EU. Vad gäller rovdjur och viltförvaltning är det också så att de folkvalda i Sverige försöker fånga upp något som många kallar ”lokal demokrati” genom instiftandet av Viltförvaltningsdelegationerna. Jag håller självklart med dig Kerstin att även EU är en del av demokratin. De svenska regeringarna har sedan EU-inträdet ständigt arbetat med att anpassa svensk lagstiftning till EU:s men också varit med och påverkat EU:s lagstiftning. Jag anser att det inom demokratibegreppet är en självklarhet att sträva mot att beslut kan fattas så nära ”folket” som möjligt. Det är också något som EU strävar efter. Sveriges regering hade vid tiden för naturvårdsorganisationernas anmälan inte klart med all dokumentation och bakomliggande nödvändiga undersökningar och beräkningar vad gäller rovdjuren. Regeringen föreslog riksdagen en tillfällig lösning för vargen som skulle gälla fram till 2012. Över 80 % av riksdagsledamöterna röstade för den lösningen. Jag tycker inte det är förenligt med det demokratiska begreppet att då föra en klagan till EU om en sådan lösning. Spelreglerna är ju också så att utan naturvårdsorganisationernas klagan så hade Sverige kunnat köra på sin lösning fram till 2012.
  Jag har varit i Bryssel med Svenska Jägareförbundet och jag har förevisat ”mitt liv på svensk landsbygd bland vargar” för EU-kommissionen men det skulle aldrig falla mig in att ställa mig och beskriva saker på ett sätt som i vissa avseenden passerar lögnens gräns. Det gjorde bla a rovdjursföreningen genom följande som skickades till EU:

  Den beslutade jakten genomfördes inte under de ”kontrollerade förhållanden” som är en förutsättning för undantaget i artikel 16.1 e). Tvärtom skedde jakten under synnerligen oordnade former, där ett okänt antal jägare bedrev jakt under tävlingsliknande former utan någon som helst myndighetskontroll på en yta omfattande cirka 18,8 procent av Sveriges landyta. Att jaktlagen konkurrerade under tidspress innebar att jägarna tog olämpliga risker för att hinna fälla en hett åstundad jakttrofé. Att så var fallet visas av anmärkningsvärt många skadeskjutningar i jämförelse med älgjakten i Sverige (normalt 8-10 procent skadeskjutningar). I två fall tog det två dagar innan den skadeskjutna vargen kunde avlivas. Jakten genomfördes inte ”selektivt”, varje påträffad varg inom området fick skjutas, utan undantag. Några hänsyn togs heller inte heller vid jakten, vargar besköts oberoende av ålder, föräldrastatus, kön och ursprung.

  Om det här var det offentligt skriftliga så kan man bara ana hur naturvårdsorganisationernas muntliga framställan varit. Kerstin skriver om att ”räcka ut handen”. Vi som var med på licensjakten på varg (jägare och länsstyrelsepersonal) , har läst naturvårdsorganisationernas klagomål och fått svara på frågor från kommissionen om jakten kan omöjligt förstå var den utsträckta handen funnits.

 3. Gunnar Glöersen says:

  Kerstin Fredin, invandringen de senaste 10 åren motsvara det krav som ställs för att uppnå GYBS. Vad får dig att tro att invandringen upphört eller att genetisk förstärkning som planeras kommer att misslyckas? Tyvärr verkar just genetisk misslyckande vara det enda hopp som finns kvar hos den grupp som vill ha många vargar.

 4. Kerstin Fredin says:

  Andreas Mårtensson!

  Tala då om på vilket sätt du och andra inom SJF och JRF velat förstärka den genetiska basen på ett sätt som GARANTERAT fungerar.

  Ta då inte bara upp teoretiska lösningar, utan tala om vilka praktiska lösningar som visat sig fungera här i Sverige.

  I den här härvan kör alla hårt med sina egna idéer, och jag tror de flesta tar till lite extra för att ha prutmån i slutänden.

  Vad är det ”eliten av vargforskarna” har kommit fram till? Att det behövs 100 vargindivider av en stam som är invavald, men som under de närmaste 100 åren inte är isolerad. Hur uppnår vi det?

  Visst Andreas, jag skulle tycka det vore jättebra om vi kunde ha en liten men genetiskt frisk vargstam. Jag önskar inget annat – men hur ska det gå till?

  Att det skulle fungera enbart genom att skjuta ner stammen till runt 200 individer, inser de flesta aldrig skulle fungera. T o m Dag L erkänner detta. De två andra benen måste också fungera, och det vet vi inget om i dagsläget.

 5. Mats S Johansson says:

  Kerstin Fredin.
  Om Per Mellström läst bara en bråkdel av vargdebatten den senaste tiden vet han antagligen redan hur du och SRF tolkar ordet demokrati. (använder du ”copy/paste”?)
  Vi som väntar på exempel på SRF utsträckta hand väntar däremot fortfarande…..

 6. Kerstin Fredin says:

  Per Mellström!

  Eftersom det inte gick att överklaga ett beslut i Sverige, så vände man sig till EU. Allt gick alltså den högst demokratiska vägen, och vad har du emot den?

  Nu är det ju inte bara naturvårdsorganisationer som vänt sig till EU när möjligheterna att överklaga beslut inom Sverige är uttömda – den möjligheten finns även för dig.

  Att påstå att detta var att rycka en möjlig rovdjurspolitik ur händerna på den svenska demokratin är rent befängt! Har du överhuvudtaget förstått vad demokrati innebär?

  Vad jag har förstått, så har även SJF varit i Bryssel och diskuterat frågan, plus de gånger de blivit inbjudna till arrangemang i Sverige som jägarförbunden stått för – så vad EU-kommissionen har ”fått sig till livs” kommer antagligen från olika ”leverantörer”.

 7. Andreas Mårtensson says:

  Kerstin Fredin,

  Om det är någon/några som sitter tungt på pallen så är det väl ändå du och SRF!?
  Benen du pratar om var där och finns även nu, även om inte du och SRF har förstått det.
  Viljan från jägare håll att förstärka den genetiska basen har funnits där sedan länge. Men du och din förening bara mal på i samma spår med en ”dåres” envishet.
  Och enligt min mening förstörde något som såg ut att vara en ”ok” lösning för flera led.

  Det skall bara var mycket varg helt enkelt, oavsett vad det kostar jägare och lantbrukare/djurhållare.

  Dag L har sagt det länge, men nu kom även ”eliten” av vargforskare fram till samma resultat.
  Vi behöver inte hundratals vargar i Sverige utan ca 100 på den Skandinaviska halvön, inte som du skrivit i dina kommentarer den senaste tiden bara i Sverige.!?

  Liksom Björn, Mats och Calle undrar jag vad Du och SRF och liknande organisationen gör/vill för att det rent praktiskt skall fungera i verkligheten med den stam av varg vi har och skall ha i framtiden?

  För mig verkar du helt förblindad av massor av varg, mera varg och jägarna skall absolut inte tala om för ”oss” hur mycket varg Sverige tål eller skall husera. För vi skall bara ha mera mera varg.

  Kerstin, är det inte bra om vi kan få/ha en liten men genitiskt frisk stam av varg som fler kan leva med än en en stor och inavlad stam som till slut ingen vill ha? Förutom SRF kanske….

  Den förvaltningsjakt du menar hade kunnat vara ett faktum om ni hade varit delaktiga i beslutet av ett tak på 210 vagar i Skandinavien, hur hade den sett ut?

  Vi har idag ca 450 vargar enligt uttalande från representanter från Skandulv, som väldigt få av dem som är berörda av den samma är villig att acceptera.
  Vad är ditt förslag på hur förvaltningen av denna stam skall se ut nu när vi har alla ben att stå på?

 8. Björn Isaksson says:

  Jo Per, du har säkert rätt i det du skriver och jag uppskattar vad våra förtroendevalda och tjänstemän uträttar.
  Det jag beskriver är bara min egen upplevelse av det som hänt, den är självklart inte bara färgad av våra officiella policydokument utan även hur jag upplever vårt agerande i vargfrågan och självklart vad som skrivs i media.
  Jag är stolt över att vi inte ställde oss på sidan om varguppgörelsen, även om regeringen fjollade ur.
  Jag är också stolt över att vi inte stödjer eftersöksbojkotten, varför har jag utvecklat i tidigare trådar.
  Det är mycket jag är stolt över…

 9. Björn Isaksson says:

  Kerstin,
  jag instämmer mad Mats, när har ni kommit med något annat förslag utom att det behövs tusentals vargar? Jag har säkert missat det eftersom du säger att ni vill ha till en lösning? Det enda jag hör från er är: Fler vargar!
  Det är inte konstruktivt. Att ni inte fick vara med och påverkar förslaget om 210 vargar, som sedan togs i riksdagen med förkrossande majoritet är inte så konstigt.
  Ja, ni ställer upp och bygger lite stängsel, det har ni all heder av, men det är inte lösningen om vi ska husera fyrsiffrigt med vargar i Sverige. Så mycket stängselpengar finns inte. Med era vargdrömmar följer nedläggning av småbruk, renskötsel, löshundsjaktens upphörande och extrema kostander för kvarvarande kreatursskötsel. Det är knappast politiskt möjligt, se bara hur snabbt skyddsjkat beviljas när vargarna närmar sig STHLM.

 10. Per Mellström says:

  Björn: Svenska Jägareförbundets styrande dokument är policys och handlingsplaner. Jag skrev ett inlägg på grund av att jag tycker det är jobbigt att läsa om allt som ”hörts” och ”uppfattats” när det mesta finns på pränt och finns tillgängligt för var och en som orkar leta och läsa.
  Jag har återgett i stort sett den exakta ordalydelsen i det ”Gemensamma kompletterande yttrande” som de omnämnda organisationerna skickade till Miljödepartementet. Svenska Jägareförbundets underskrift tecknades givetvis av dåvarande ordförande Torsten Mörner. Initiativet till skrivelsen kom från Svenska Jägareförbundet och saknade alla typer av mål beskrivna i siffror. Jag satt själv i förbundsstyrelsen när skrivelsen formulerades och skickades. Med all tydlighet tog Regeringen fasta på de olika organisationernas förslag och införde licensjakt ett tillfälligt tak och initierade arbetet med genetiskt förstärkning. Siffran 210 är helt Regeringens siffra. Det du har alldeles rätt i är att Svenska Jägareförbundet inte ställde sig bredvid och tjurade över siffran 210 utan bidrog (fram till den 17:e augusti 2011) med information om vikten av genetisk förstärkning. Så länge vi är med i EU är vi underställda EU:s lagstiftning, vilket Jägareförbundet utgått ifrån när t ex handlingsplaner för rovdjur tagits fram. Genetiken är ju, som Gunnar med en dåres envishet predikat, avgörande om vi skall kunna hålla vargstammen på en låg och någorlunda uthärdlig nivå. Handlingsplanens tydlighet och mål om max 15 årliga föryngringar har dock aldrig frångåtts i Jägareförbundets arbete. Jag förstår vad du menar med Jägareförbundets styrka men jag skulle vilja beskriva styrkan på ett annorlunda sätt. Jägareförbundet finns i varje buske och hyser en oerhörd kompetens vad gäller att förstå och analysera den spelplan som gäller de frågor som berör vår jakt. Kompetensen gäller både förtroendevalda och tjänstemän. Jag håller med dig att det känts tungt bitvis och att det är sorgligt att Jägareförbundet fått tagit oförtjänt skit. Nu börjar det bli tydligt vilken jaktorganisation det är som är stor, stark och omtyckt! Det är riktigt att Torsten M som orförande fick en hel del kritik från flera av varglänen för att inte vara tillräckligt slagkraftig i vargfrågan.
  Vad gäller Kerstin Fredin så är det pinsamt att läsa hennes skrivningar om lösningar. Rovdjursföreningen ryckte tillsammans med övriga sk naturvårdsorganisationer en möjlig vargpolitik ur händerna på den svenska demokratin och skickade den i stället till EU. Sveriges Regering och några klantiga myndighetstjänstemän skötte vargfrågan på ett undermåligt sätt gentemot EU men utan de sk naturvårdsorganisationernas ”anmälan” hade vi sluppit det enorma tapp som blev efter den 17:e augusti. Det här har stått solklart för mig efter att jag förra sommaren fick förtroendet att diskutera med och guida delar av EU:s miljökommission på min hemmaplan i Gävleborgs vargbygder.
  Den beskrivning av svensk vargförvaltning och licensjakt på varg som EU-kommissionen hade fått sig till livs av bla a rovdjursföreningen är bland det mest förljugna och hårresande jag läst. De frågor som jag fick svara på om genomförda vargjakter i Gävleborg vittnade om att kommissionen hade en verklighetsfrämmande bild av den praktiska svenska vargförvaltningen.
  Jag är inte förvånad över att rovdjursföreningen omgående kommer ut på plan och gör bort sig efter att en sårbarhetsanalys enligt EU:s riktlinjer presenterats.

 11. Mats S Johansson says:

  Jag väntar fortfarande Kerstin. När, var och hur sträckte SRF ut handen?

 12. Kerstin Fredin says:

  Kompromiss och kontroversiella beslut Björn Isaksson?

  En kompromiss emellan ryggdunkare möjligen.

  Hade vi andra fått vara med, så hade vi tillsammans kanske kunnat lösa inavelsproblematiken, och faktiskt haft en förvaltningsjakt som även fallit EU på läppen vid det här laget.

  Det stora felet med de tre stegen (benen), var att man började från helt fel håll. Man bör s a s kolla att alla ben verkligen håller, innan man sätter sig tungt på pallen.

 13. Björn Isaksson says:

  Per
  Jag har läst förbundets handlingsplan för varg.
  Men jag har också läst annat, t ex intervjuer där TM uttrycker att hans ”huvud fick rulla” pga att han inte var tillräckligt tuff i vargfrågan. Han kanske hade missuppfattat, vad vet jag, du vet uppenbarligen bättre.
  Jag har också läst att vi accepterat 210 vargar, att vi deltagit i förankringsarbetet för riksdagsbeslutet. Det har inte varit populärt i alla läger.
  Det som skiljer oss från andra är vår förmåga att kompromissa för att nå framgång, tack vare kompromissen fick vi vargjakt. Om vi bitit oss kvar vid att stenhårt följa vår policy och stå utanför och tjura, hade vi nte kommit någonstans över huvud taget.
  Det är en av anledningarna att jag är med i SJF, det är också anledningen till att jag tror att vi har större möjligheter att på sikt få ett acceptabelt vargantal.
  Nollvisionärer och tusenvisionärer kommer aldrig att lyckas, deras visioner kommer att förbli visioner och aldrig bli verklighet.
  Kompromisser och tuffa beslut som inte alltid gör alla lyckliga är troligtvis det enda som på sikt leder någonstans.
  Mitt inlägg var ett bemötande mot en tusenvisionär som påstod att vi inte tog kontroversiella beslut vilket jag tyckte var dösnack. det var inget angrepp på rovdjurspolicyn eller årsstämman vilket du uppenbarligen tror. Om jag uttryckt mig otydligt ber jag om ursäkt och önskar dig en trevlig sommar.

 14. Björn Isaksson says:

  Per Mellström.
  Det var vad TM själv uttryckte när han inte blev omvald, han trodde hans huvud fick rulla pga att vi inte var tillräckligt tuffa i vargfrågan, eller missuppfattade jag honom? Det kan jag ha gjort efter ha läst hans kommentarer i media.
  Sedan går det inte att förneka att SJF accepterade förslaget om 210 vargar trots att det står 150 i rovdjurspolicyn, eller har jag missuppfattat det också?

 15. Calle Seleborg says:

  Kort fråga till Kerstin.
  Om vi selektivt tar bort alla revir som inte innehåller nytt blod. Vad blir den genetiska läget för de sista hundra? Ju fler vargar vi har desto svårare är det att påverka.

 16. Mats S Johansson says:

  Och motdebattanter. stavningskontroll är bra men bara ibland. God natt!

 17. Mats S Johansson says:

  Kerstin Fredin.
  Hur aktiv jägare ska man vara för att vara mer aktiv än dig?
  Ang. din kommentar 21:28. Kan du ge några exempel på när SRF sträckt ut handen?
  En sista fråga: Är du inte mycket nära att ”godkänna” en av dina motdebattanter i svaret till Jörgen 21:28?

 18. Kerstin Fredin says:

  Anders Åberg!

  Om de 100 individer som anges i rapporten är genetiskt friska, hur många tror du behövs av sådana som inte är det?

  Det är ingen ”klar” siffra som har angivits, och författarna till rapporten har på många sätt varnat för att inte övertolka den – men du och många med dig tycks tyvärr inte bry sig om deras varningar.

  SRF har vid flera tillfällen sträckt ut handen, och även kommit med för värnarkollektivet kontroversiella förslag – allt för att försöka öppna för de nödvändiga diskussionerna.

  När det gäller skador på tamdjur, så är SRF den enda förening som erbjuder att hjälpa fårägare med att sätta upp stängsel – utan annan ersättning än mat för deltagarna. En mycket uppskattad hjälp f ö, och något som jag själv ser som ett bevis för att vi försöker ta på oss någon del av besvären handgripligen – inte bara pratar eller skriver om dem.

  Själv är jag rädd att mångas tolkning av rapporten om sårbarheten kommer att polarisera debatten än mer – och även bland kommentarerna i Gunnars inlägg här, kan man utläsa att vissa tror att 100 vargar i Sverige skulle räcka. 100 inavlade vargar utan några säkerställda möjligheter att åtgärda inavelsproblematiken.

  Om det inte vore för alla ”om” du kommer här Anders, så skulle det kanske lyckas.

 19. Kerstin Fredin says:

  Jörgen Bergmark!

  Nej, det ringer ingen varningens klocka, för vare sig man är naturfotograf eller inte, så är det många här som uttalar sig utan att ha tagit reda på mer än ytligt om dem man uttalar sig om.

  Det är en enkel väg att försöka förminska eller misstänkliggöra motparten med allehanda påståenden, men det slår vanligtvis tillbaka på den som utnyttjar dessa knep, och de blir sällan uppfattad som seriös i debatten.

 20. Per Mellström says:

  Björn Isaksson skriver i ett inlägg den 4 juli 08:11 i ett svar till Kerstin Fredin att: ” Förslag som är kontroversiella för medlemmarna frågar du efter: 210 vargar, fortsatt dialog är två förslag som förbundet jobbar för, det var så kontroversiellt att ordföranden inte valdes om!”
  Jag föreslår att Björn läser Svenska Jägareförbundets rovdjurspolicy och ”Handlingsplan varg”.
  I ”Handlingsplan varg” framgår med all tydlighet att förbundet skall verka för att begränsa antalet vargar till maximalt 15 vargföryngringar per år (vilket motsvarar totalt 150 vargar) samt att varje län inte skall behöva tolerera mer än 1-2 föryngringar per år.
  Det tillfälliga tak på 210 vargar som tidigare fanns beslutades av Regeringen (tillsammans med beslut om licensjakt och genetisk förstärkning) . Innan Regeringen tog det beslutet formulerade och skickade Svenska Jägareförbundet, Jägarnas Riksförbund, Lantbrukarnas Riksförbund, Sveriges Jordägareförbund, Samernas Riksförbund och Svenska Kennelklubben ett ”Gemensamt kompletterande yttrande” till Miljödepartementet.
  Alla dessa organisationer har olika mål för vargstammens storlek men organisationernas gemensamma förslag var förvaltningsjakt, en frysning av vargstammen på en tolererbar nivå samt att Naturvårdsverket skulle förbereda flyttning av varg inom landet om den naturliga invandringen inte skulle uppfylla behovet för att uppnå gynnsam bevarande status.
  Vad gäller frågan om årsstämmans val av ordförande för förbundet så tycker jag att Björn kan kontakta länsombuden och valberedningen för att skaffa sig en relevant inblick i orsaken till att förre ordförande inte blev omvald.

 21. Kerstin Fredin says:

  Mats S Johansson!

  Misstänker att jag gör dig – som många andra som frågat tidigare – besviken.

  Jag ställde upp OM de inte hittade några andra passande personer, och det finns fortfarande jägare i SRFs styrelse. En som dessutom säkerligen är betydligt mer aktiv som jägare än jag själv någonsin har varit.

  De flesta styrelsemedlemmarna finns nu dessutom i områden med varg, och fler av dem än tidigare, bor i vargrevir.

 22. Anders Åberg says:

  Kerstin.
  Rapporten tar visst upp de genetiska aspekterna, genom att ange en siffra för en genetiskt frisk population. ”Den minsta livskraftiga populationen som klarar stora plötsliga förhöjningar av dödlighet, till exempel i samband med en naturkatastrof eller sjukdomar är 100 individer…. Detta förutsätter att det inte finns någon genetisk problematik”
  Det är ju där som diskussionsunderlaget finns, en klar siffra på MVP.
  Utifrån den kan man diskutera hur vi skall göra för att komma så nära som möjligt.
  Hur mycket kan vi med olika åtgärder förbättra genetiken?
  Hur kan t.ex. ni själva i SRF bidra till ett bättre samtalsklimat som ökar möjligheterna för rimliga kompromisser med markägare?
  Om vi får med markägarna på tåget, var hamnar vi då?
  Resultatet kommer säkerligen att bli fler än 100 vargar för vi kommer nog aldrig till en helt normal genetisk situation med dom uppenbara begränsningar som finns, men om ni är seriösa och verkligen på allvar vill förbättra vargsituationen, så måste ni faktiskt visa att ni kan ta ansvar för något mer än fler och fler vargar.
  Ni kan inte heller fortsätta att bara strunta i folks oro över halvtama och kanske potentiellt farliga individer.
  Den mycket berättigade oron, plus skadeverkningarna på tamdjurshållningen måste också vägas in i hur många vargar vi kan ha.
  Kan vi med jakt behålla vargens nedärvda skygghet kanske vi kan ha fler vargar än annars t.ex.
  Alla aspekter måste med i ekvationen och utifrån det måste en kompromiss mejslas fram.
  Jag kan dock inte hitta någon kompromissvilja hos er Kerstin och det är en av orsakerna till mitt tvivel på era ärliga avsikter.

 23. Calle Seleborg says:

  Kerstin. Förslag på hur man kommer tillrätta med genetikproblemet.Nästa Januari kommer vi säkert att ha 400 vargar. Om vi inriktar oss på de 300 med sämst genetik och skjuter bort dem bör ju resten ha låg inavelsgrad. Då kommer det sedan att räcka med den hypotetiska tillskott vart femte år genom spontan invandring eller aktiva åtgärder. Några invändningar? Låter vi sedan de 100 vargarna vara utanför platser där djuruppfödning pågår blir det också billigt. En klar win-win situation.

 24. Mats S Johansson says:

  Konspiratorisk som jag är.
  Jägare ut ur styrelsen när de är förbrukade.
  Yngre förmågor från den tilltänkta korridoren in.

  Kommentar Kerstin?

 25. Gunnar Glöersen says:

  Kerstin Fredin, lite får du väl tåla. Att du dessutom får mig att skriva nya inlägg fastän jag har semester är väl bra. Tillväxt påverkas av en massa saker, inte bara födotillgång.

 26. jörgen bergmark says:

  Kerstin, ringer det inga varningsklockor när även en Naturfotograf som står i mitten i vargdebatten börjar fundera om det är jakthat som är ert egentliga motiv? Att vi är många jägare som länge har misstänkt det är en sak, vi kan ju vara överkänsliga mot jakthat, men när ickejägare som Anders Åberg anar sådant, så kanske det är lite för uppenbart för er fortsatta trovärdighet i sakfrågan.

 27. Björn Isaksson says:

  Ja, Gunnar, det här diskuterandet vore inte kul utan Kerstin, hon kryddar onekligen upp debatten, det kan ingen förneka!
  Men det vore uppfriskande med ett konstruktivt och heltäckande förslag från SRF som har fler ingredienser än tusentals vargar, då skulle det vara ännu roligare och troligtvis mer produktivt.

 28. Kerstin Fredin says:

  Gunnar! Jag försöker hålla en allvarligt menad diskussion med dig här, men det blir tyvärr omöjligt när du kör med den typen av kommentarer som du kläckte ur dig nu sist.

  Födotillgången är f ö det so m påverkar tillväxten, inte om det föds 4 eller 8 valpar i kullen – utan hur många av dessa som överlever.

 29. Gunnar Glöersen says:

  Kerstin Fredin, finns det inavelseffekter som har betydelse om de inte påverkar fertilitet, medellivslängd, kullstorlek, valpöverlevnad m.m. Är du rädd för att de skall få längre öron eller bli rosa? Du fär snart läsa ett nytt blogginlägg på temat. Lite nytta gör du, du ger inspiration till nya inlägg!

 30. Kerstin Fredin says:

  OK Gunnar! INDIREKT så skulle inaveln kunna påverka parametrar som tillväxttakt och medellivslängd, men det är väl också det enda. Inaveln har i övrigt inte beaktats i rapporten.

  Frågan är om tillväxttakten hos vår svenska vargstam skiljer sig från den i andra länder. Gissar annars att födotillgången har större inverkan på tillväxttakten än inaveln.

  Jag är definitivt inte ute efter att missförstå vad du menar Gunnar, men när du påstår en sak som förnekas i rapporten – då är det upp till dig att förtydliga vad du menar

 31. Mats S Johansson says:

  Nu är det igång igen. SRF (eller ska man säga Kerstin Fredin) tar stöten och håller, som det verkar, (jag hoppas verkligen det bara är som det verkar) alla sysselsatta med en totalt irrellevant debatt medan SNF och WWF slipar sina juridiska/taktiska knivar i bakgrunden.(Bryssel?)
  SRF har hela tiden varit, och är bara en (dum) bricka i det här spelet. Läs deras policys. Rovdjuren ska sköta naturen, basta, och då räcker det inte med ett par hundra vargar.

 32. Fredrik says:

  Men Kerstin det är väl självklart att detta ska ligga till grunden för fortsatt diskussion. Riksdagsbeslutet om 210 vargar är 4 gånger större än det forskarna säger att vi behöver. Kan vi få nytt blod var 5:e år så att inavelsgraden inte ökar (helst minskar) kan beslutet stå fast. Vad är nu SRF åsikt. Ska vi lika fullt ha 1000-tals vargar bara för att? Om inte annat så ger ju denna rapport oss gott om tid. Vill man söderöver ha mer varg så låt vargen öka där men idag är ju varglänen less på att bära hela bördan och rapporten ger oss möjlighet att hjälpa dem ordentligt.

 33. Kerstin Fredin says:

  Ja Anders Åberg, om man i generella termer vill tala om en grupp vargars MVP, då kan den säkert duga.

  Rapporten visar på inget sätt att vi kan nå en hållbar genetisk status med ett relativt litet antal vargar – som du skriver. Den tar helt enkelt inte upp de genetiska aspekterna.

  Det jag tycker komplicerar det hela är att uppfattningen om vad den här rapporten verkligen visar är så olika. Därmed kan den knappast tjäna som ett vettigt underlag, eftersom vi inte utgår från samma sak.

  Kunde vi alla se rapporten för vad den är – jag då skulle den också kunna tjäna som underlag för en diskussion om minsta livskraftiga population hos vargar generellt.

 34. Gunnar Glöersen says:

  Kerstin Fredin, ring Liberg! Vilka data tror du de har använt om de inte använt de som rör stammen? Påhittade? Tror du t ex att Laikre har ”egna” data som är bättre än de som bevisats i den svenska naturen? Om enskilda personer tillåts ”hitta på” egna värden på t ex påverkan på valpöverlevnad, kullstorlek, medellivslängd. Då kan man få fram precis vad man vill!

  Men du verkar vilja missförstå det jag skriver. Jag säger inte att man kan bortse från genetiken och att inget behöver göras eller att 100 vargar är nog för GYBS. Genetik innehåller mer än inavelsproblematik! Snälla, försök läsa det jag skriver utan förutfattade meningar!

 35. Kerstin Fredin says:

  Gunnar! När Skandulvs forskare i rapporten själva skriver att genetiska aspekter inte har beaktats, då ser jag inte någon anledning att fråga dem om detta igen.

  Jag har läst den svenska sammanfattningen och har utgått ifrån den när jag kommenterat här. Var i rapporten finner du stöd för det du påstår?

  Det vi ”amatörer” tolkar som självklart är inte alltid fallet, och här rör det sig om en KVANTITATIV, rent demografisk analys, till skillnad från en kvalitativ, där den genetiska statusen skulle ha kunnat ingå.

  Under ”Conclusions” kan du åter igen läsa: ” Readers of this report should bear in mind that all our models presented here relied on the assumption – as stated by the assignment – that
  genetic issues – including their demographic consequences – have been resolved, which is not yet the case.”

  F ö så kan du av det Dag Lindgren skrivit här och på sin blogg utläsa att även han medger att rapporten har utelämnat de genetiska aspekterna.

  Däremot delar han inte SRFs åsikt att rapporten inte kan tjäna som diskussionsunderlag för den svenska vargstammen. Möjligen för att han anser att inaveln har marginell betydelse på sårbarheten – en uppfattning jag inte är så säker på delas av andra forskare i ämnet.
  http://vargdag.wordpress.com/2012/07/03/inavel-beaktat-i-sarbarhetsanalys/

 36. Gunnar Glöersen says:

  Kerstin Fredin, om du nu tror att jag har fel om huruvida inaveln ingår i analysen eller inte så föreslår jag att du kontaktar Skandulv. Men det borde väl var och en begripa, att om man gör beräkningar på en inavlad stam med de reproduktionsdata, överlevnads data som kommer från just dessa vargar så är inavelseffekterna inkluderade! Hur skulle man annars göra? Notera också att jag konsekvent skriver att MVP:n inte är det samma som GYBS. Gybs är något högre. Ingen vet hur mycket högre.

 37. Anders Åberg says:

  Kerstin.
  Jag tycker nog ändå att den här rapporten är ett bra diskussionsunderlag.
  Alla inblandade vet naturligtvis att vi inte har en optimal genetsisk situation, men det rapporten visar är att vi kan nå en hållbar genetisk status med ett relativt litet antal vargar och i och med det öppnar sig dörren för en dialog som inte bara är konfontation.
  Det skyttegravskrig som pågått hittills är allt annat än konstruktivt och det tillsammans med EU kommisionens inhopp är väl orsaken till att regeringen valt att i princip strunta i vargfrågan.
  Hade SRF velat hitta en rimlig lösning, som tar hänsyn till alla intressen som finns runt vargen, så hade denna rapport mycket väl kunna duga som underlag och ni kunde satt er ned tillsammans med LRF, SJF, regeringen och alla andra intressenter och diskuterat rent praktiska åtgärder för att stärka genetiken och uppnå GYBS på en för samhället mer acceptabel nivå.
  I det läget kanske markägarnas syn på saken också kunde förändras.
  Men nej, ni står där fortfarande och skriker mer varg och ingen jakt, vem vill kompromissa med er då?
  Så för mig kvarstår frågan, är det verkligen enbart vargens väl och ve som styr SRF, eller finns det även en dold agenda?

 38. jörgen bergmark says:

  Kerstin Fredin, det är rörande att se att du oroar dig för markägarnas godkännande inför en ev valputsättning. Men mycket märkligt när du och SRF mfl aldrig har funderat över markägares och andra drabbades invändningar mot en okontrollerad ökning av vargstammen. Nej då är det bara att köra över folket!
  Men när det gäller att förstärka genetiken då plötsligt så är den enskilde motståndarens känslor det allra viktigaste, kan det vara så att det beror på att den ”dåliga” genetiken är ert största hopp?

 39. Jeff says:

  Kerstin F. Jag har följt dig länge på det här och andra forum. Även om du ibland har stora sakfel eftersom du inte kan sätta dig in i hur det är för oss som drabbas, har du debatterat på en bra nivå. Men när nu verkligheten börjar komma ikapp dig så får dina debattinlägg en tydlig prägel av desperation. Att vi jägare och andra brukare av de Gröna näringarna kommer att vinna den här vargdebatten är jag övertygad om. Men om det tar 1 år eller 8 år vet jag inte än. Men nu börjar verkligheten komma ikapp så förhoppningsvis går det fortare.

 40. Calle Seleborg says:

  Kerstin. Att lösa de genetiska problemen är en bagatell i jämförelse. Och dessa genetikproblemet har stark minskat de senaste åren. Problemet är att EU anser att vi ska förvalta stora rovdjur i kulturbygder. Och då måste en riktig konsekvensanalys göras. Som jag kan se det är det bara storstadsregionerna som kan hysa en vargstam utan alltför stora kostnader. Studien visar klart att det inte behövs tusentals vargar. Vi har ju backup med Rysslands 100 tusentals vargar av samma genetiska stam om den s.k. katastrofen skulle inträffa. Den mest sannolika katastrofen för övrigt är att en flock ger sig på människor. Då kommer nog t.o.m. rovdjursföreningen få svårt att hävda att vi ska ha vargar i kulturlandskapet. Gysingevargen i Sverige och Åbo-vargarna i Finland ledde till vargens utrotning i respektive länder. Historia har en tendens att upprepa sig för de som inte lyssnar till den.

 41. Björn Isaksson says:

  Kerstin!
  Svar på frågan, tack.
  SJF har gått med på utsättning av valpar och flytt för att stärka genetiken, så det svaret har du redan.
  Du kräver ett ”heltäckande” förslag för att lösa problemet. Det fanns, men ni sköt det i sank, inte vi.
  Det enda ni gapar om är fler vargar, har ni ingen annan idé?
  Tror du på fullaste allvar att om man parar syskon med syskon så blir gentiken bättre?
  Tror du på fullaste allvar att det är praktiskt och politiskt möjligt att rotera renskötseln på det sättet?
  Renar går till sina gamal marker, precis som vargar gör, har ni kollat med renskötarna hur det fungerar innan ni lanserade det mest stolliga förslaget i vargddebatten hittills!
  Tror du att det är politiskt möjligt att vi ska ha tusentals vargar i Sverige när en enda varg i Upplands skärgården med blixtens hastighet utlöser skyddsjakt?
  Om du tror på det, då ska jag tro på en utrotning avvarg, det är nämligen lika korkat. Förslag som är kontroversiella för medlemmarna frågar du efter: 210 vargar, fortsatt dialog är två förslag som förbundet jobbar för, det var så kontroversiellt att ordföranden inte valdes om! Så snacka inte om att SJF bara har ideér som går hem hos alla jägare.
  Inget av förbunden stödjer heller eftersöksbojkotten, det är inte populärt i alla läger.
  210 vargar är dubbelt mot vad som krävs, flytt och utplantering är vi med på.
  Vad är ni med på, förutom många vargar förstås?
  Där upplever jag att ni inte har något svar.
  Många vargar är ett självändamål för er.

 42. Dag Lindgren says:

  Kerstin Fredin:
  Se min web där jag försöker utveckla ett svar att jag inte tycker man behöver eller skall förutsätta att de genetiska frågorna ”löses” för att tillämpa sårbarhetsanalysen. Jag är kritisk mot rapporten för att författarna påstått detta, i övrigt tycker jag det förefaller vara ett synnerligen välgjort arbete.
  Att ett lägre vargantal accepteras för GYBS (ett amtal som medger en omfattande förvaltningsjakt 2013) gör det praktiskt möjligt att reducera inaveln, och de låga MVP antalen ger en grund för erforderligt låga värden för GYBS. Fråga gärna på min blogg om något är oklart och behöver förklaras bättre.
  Min argumentation för detta exemplefieras t ex på http://vargdag.wordpress.com/2012/01/08/svensk-vargpolitik-fyra-ganger-battre-an-eus-variant/

 43. Kerstin Fredin says:

  Fantastikst Calle! Vi är överens för en gång skull – om än inte på detaljnivå – och du Gunnar, du envisas med att inaveln ingick – TROTS att de som sammanställt rapporten själva förnekar detta OCH att förutsättningarna för arbetet var att BORTSE ifrån den genetiska statusen.

  Visst handlar genetik inte bara om inavel, men just i det är fallet så handlar det just om det, dvs man skulle BORTSE ifrån den när man beräknade MVP!

  Gunnar! Kan du på något sätt förklara varför de som tagit fram rapporten varnar för att ÖVERTOLKA den? Varför det BETONAR att de endast beaktat demografisk och miljömässig stochasticetet, OCH att de betonar att de nivåer de har presenterat INTE# ska likställas med kraven på GYBS? De skriver också att det senare – GYBS ska vara AVSEVÄRT HÖGRE än minsta livskraftiga population – MVP.

  Låt nu inte den här rapporten bli något som förhindrar att vi hittar lösningar på de problem som finns. Ta den för vad den är, och gör den inte till något den aldrig någonsin kan bli för dem som klarar av att tolka den.

 44. Gunnar Glöersen says:

  Kerstin Fredin, genetik handlar om mer än inavel! Inaveln ökar utan invandring och genetiska variationen lika så. Men genetik ingick i PVA:n

 45. Calle Seleborg says:

  Efter vad jag kan se bygger hela studien på en falsk förutsättning. Den att vargstammen självmant kommer att ligga på en viss nivå med vissa fluktuationer upp och ned. Den bygger alltså på den felaktiga, men populära missuppfattningen, att det blir en stabil och självreglerande balans mellan rov- och bytesdjur om de får vara ifred.
  Kort sagt. Studien är faktiskt värdelös, imponerande men värdelös. Dess enda förtjänst är att man kan få ett visst bräckligt stöd för att minska dagens överstora vargstam. Men Laikre vidhåller sina 5000. Jag ser framför mig några månader av monologer. För någon debatt där man verkligen lyssnar till de som har en annan uppfattning än den egna kommer inte att ske. Först när någon framtvingar att ingen privatperson ska slumpmässigt bära kostnaderna av rovdjurspolitiken kan en ändring ske. Då först kan man se om vi har råd.

 46. Stockholmaren says:

  Ska det vara så svårt att begripa att det INTE krävs 100 vargar utan snarare MINDRE ÄN 38 vargar för att kunna hävda att vi har GYBS i skandinavien. Antalet 100 vargar är en ren partsinlaga från forskarkollektivet som har framställt en egen subjektiv önskan om att vi ska ha 100 vargar. Denna önskan bygger dels på att man övertolkar kravet på GYBS, som enligt art och habitat direktivet KAN vara MVP + 1, men som forskarna subjektivt menar ska vara 3 ggr större! Dessutom har man använt sig av katastrofscenarios som är högre än vad som någonsin inträffat i praktiken tidigare. Det borde vara tjänstefel att på detta sätt försöka påverka politikerna till att acceptera en flera gånger större vargstam än vad art- och habitatdirektivet kräver. Tydligen har även du Gunnar gått på deras bluff. Dessutom så har man INTE tagit hänsyn till några som helst socioekonomiska faktorer, vilket ju bara kan komma att påverka antalet nedåt från de 35 . Att det sedan finns en outtömlig källa av vargar i Ryssland, Kazakstan, Kanada och USA lär ju knappast öka sannolikheten för utdöende. Slutsatsen är att man behöver MAX ca 25 vargar i Skandinavien för att tillgodose EU krav. Sedan kan man börja arbeta med det tokiga direktivet så att vi återigen kan slippa vargeländet i Sverige utan risk för att bli stämda.

 47. Kerstin Fredin says:

  Dag Lindgren!

  Du skriver: CITAT Alla uttolkare (inklusive rapportförfattarna) VERKAR TYCKA att det är en förutsättning att de genetiska problemen löses. SLUT CITAT.

  Det är ju inte någon som ”tycker” detta, utan det VAR en av FÖRUTSÄTTNINGARNA för uppdraget, och som därmed ingår i resultatet.

 48. Lars Dahlén says:

  Det här är lite intresant, det roliga är nämligen den att tolkning av EU direktiv är lite av mitt jobb må vara att det är inom området ekonomisk brotslighet.
  I alla EU direktiv ställs miniminivåer om man säger minst & då gäller just minst, det går inte att driva en process i EU om ”Minst talet” är uppfyllt.
  Det är varje lands regering & riksdags sak att bestämma om miniminivån skall överskridas eller ej, det finns inget EU-direktiv som säger att minst skall överskridas.
  Om sedan ser på specifika fallet så står det inte att inavels problemet skall vara löst det står att det inte skall bli värre än det var då Sverige skrev på för habitat reglerna .dvs då Sverige blev medlem av EU.
  Det står inte heller att vargstammen skall vara större än den var då, annat än om det behövs.
  Det stilla faktumet är att stammen är i bättre skick idag än vad den var då.
  Det stilla faktumet är att vi har en genetiskt utbyte med den ryska stammen av den enkla andledningen stammen är av ryskt ursprung.
  Vad som finns är en utdöende klausul som styr hur stor stammen bör vara & om det krävs ett utökat genetisk utbyte.
  Men som sagt vargen behöver inte bli friskare den får inte degenerera mer.

  Lars Dahlén

 49. Lars Söderberg says:

  Just hemkommen från en veckas semester på med bla fågelmärkning på Stora Karlsö. Jo, vi jägare är har ett brett naturintresse och inte de enfaldiga skjutgalna naturmarodörer som SRF och andra jaktmotståndare gärna vill påskina. Möts av denna positiva nyhet och utbrister ”äntligen kan vi driva utvecklingen med stöd av en forskningsrapport byggd på saklig grund”. Tror jag också tar en liten tuting för att fira.

 50. Jan Bratt says:

  Kerstin, det snabbaste och effektivaste sättet att nå 100 friska vargar är väl ändå att skjuta bort 400 starkt inavlade individer, och sedan håller man sig däromkring.
  Dom flesta blir nöjda utom vargkramarna som då ser sin illusion om ett jägarfritt Sverige gå upp i rök.

 51. Anton says:

  Ann Dahlérus hävdar också att vi behöver 3000 vargar och över hela Norrland för att säkerställa det genetiska utbytet. Där vill hon alltså både upprätthålla det genetiska utbytet samt ha det högre individantalet (vars numerär är diskutabel och beräknad för att man förutsätter en isolation)! Mycket vill ha mer och SRF vill med alla till buds stående medel ha ännu mer!
  Jag har sagt det förut och jag säger det igen. Deras uppträdande är så skandalöst att de för länge sedan borde vara diskvalificerade från allt vad remissarbete heter. De får bara hänga kvar som en maktfaktor för att de har sina medlemmar inne på Naturvårdsverket. Moderaterna föreslår att Landsbygdsdepartementet ska ta över rovdjursfrågorna. Det skulle definitivt klippa ett antal band till SRF och möjliggöra att riksdagens beslut kan få en praktisk effekt i vår natur. Hela den här hanteringen är en skandal av stora mått!

  Jag vill också uppmana SJF på plats i Almedalen att understryka att 100 vargar gäller hela Skandinavien. Att TT direkt gjorde omskrivningen till Sverige som isolerad nation är ingen tillfällighet. Glöm inte att 40 % av journalisterna är miljöpartister. Det finns garanterat ett egenintresse på TT för att förvränga sådana här rapporter!

 52. Kerstin Fredin says:

  Gunnar!

  Du skriver som svar till Sean:

  CITAT: SRF och Dahlerus har fel! Inaveln är inkluderad i beräkningen eftersom det data man använt kommer från just inavlade vargar! SLUT CITAT!

  Det är exakt det den INTE ÄR om du läser vad uppdraget gäller!

  CITAT: Analysen ska bygga på senast dokumenterade kunskaper om den skandinaviska vargstammen, FÖRUTSATT ATT DE GENETISKA FRÅGORNA HAR LÖSTS.
  SLUT CITAT.

  Menar du att de genetiska frågorna är lösta för vår idag existerande vargstam Gunnar?

 53. Kerstin Fredin says:

  Björn Isaksson!

  I det förslag som Roger Olsson framförde, ingår att samebyarnas renar tillåts beta på annat håll under ett antal år. Förslaget var f ö ett försök att involvera även renägarna i att försöka hitta för alla realistiska lösningar – inte att hålla dem utanför.

  Jag efterlyser fortfarande ett heltäckande förslag från jägarförbundet kring hur inavelsproblematiken ska lösas – och då är jakt för att hålla nere stammen endast ett alternativ som SAMTIDIGT kräver andra fungerande åtgärder!

 54. Kerstin Fredin says:

  Ander Åberg!

  Hur ska en rapport med ett underlag som inte existerar i Sverige kunna utgöra underlag för diskussioner eller beslut?

  Det är ju som att diskutera en sakfråga utan några som helst fakta att stödja sig på, och det är nog snarare så SRF uppfattar rapporten.

  Det där med ”om” kanske kan vara något att fundera på här, för: ”OM inte OM hade funnits, så hade kärringen skjutit björn med kvastskaftet”. Lite åt det hållet tycker jag den här rapporten också är.

  Här väljer inte SRF konfrontation, utan tar rapporten för vad den är – ett uruselt underlag för diskussion.

  SRF är f ö lagt fram förslag på hur inavelsproblematiken ska lösas. I första hand genom att ge möjlighet för naturligt invandrade vargar att få kontakt med vargarna i mellersta Sverige, och i andra hand – som en tillfällig lösning – sätta ut några dagar gamla valpar i lyor med vilda valpar.

  Det senare vet vi ännu inte om det fungerar. Det största problemet med utsättning av små valpar är kanske inte ens vargarna, utan att få OK från markägarna där reviret ligger – något man inte vet förrän dagarna innan utsättningen.

  Roger Olsson har t o m uttalat det för många värnare kontroversiella förslaget om ”roterande revir” i norra delen av landet – allt för att försöka komma till tals med renägarna för att kunna förbättra den genetiska statusen för vargstammen.

  Vad gör jägarförbunden för att underlätta förstärkningen av den genetiska statusen? Vilka kontroversiella uttalanden har de gjort gentemot sina medlemmar? Observera, att det räcker inte enbart med att via jakt hålla ner stammen – det måste även till obesläktade individer – annars blir situationen än värre än den var från början!

 55. Björn Isaksson says:

  …och då återkommer vi till Gunnars fråga till SRF: Vad har ni gjort för att förbättra genetiken?
  Brukarna har gått med på att sätta ut valpar, flytta vuxna djur just i syfte att stärka genetiken.
  På viket sätt skulle genetiken förbättras om man lät nuvarande stam fortsätta att växa?
  I dagsläget är ju vargarna mer släkt med varandra än helsyskon, hur smart är det att låten den genetiska soppan att koka vidare? Med den metoden kommer det att krävas tusentals vargar för att få evolution och det är troligtvis vad SRF vill, men det kommer aldrig att hända.
  Är det inte mer begåvat att skjuta alla utom 50 st, därefter sätta ut 20 valpar och sedan bestämma hur många vi ska ha?
  Eller är ett stort antal viktigare än en sund genetik, jag får i alla fal det för mig?

 56. Fjollträsk says:

  Nej Lars, de är ju i Almedalen… (vilket ju i och för sig SJF också är)

 57. Björn Isaksson says:

  Anders!
  Jag tror din analys av Dahlérus ryggradsreflex är korrekt. Likaså tror jag att den extrema hållningen man har mot samerna kommer att slå tillbaka. UNESCO har kritiserat Sverige för att inte leva upp till sina åtaganden mot urbefolkningen genom att tillåta en alltför stor rovdjurspopulation i renskötselområdet. Jag tror att det är politiskt omöjligt att tillåta varg bland renarna.
  SRFs ordförande har ju gått ut och sagt att vargarna ska bara få drabba en samby i taget och att vargtrycket ska rotera mellan samebyarna. Är man bara det minsta lilla insatt i vilka problem renskötseln brottas med är det lätt att inse att det förslaget skulle slå ihjäl en sameby i taget.
  Det här skulle kunna vara en avstamp för en vettig dialog, men SRF, och för all del även ordföranden i Vargkomitten har ju redan låst sig för fler vargar.
  Tyvärr kommer nog bara skitkastandet att fortsätta bara med den skillnaden att vi fått bättre ammunition.

 58. Kerstin Fredin says:

  Här är det verkligen risk för missförstånd.

  100 vargindivider med bra GENETISK VARIATION OCH FORTGÅENDE GENETISKT UTBYTE kan vara OK, men en sådan population har vi inte i Skandinavien. Vargstammens genetiska status måste alltså åtgärdas INNAN man kan tala om 100 individer.

  Så här ser uppdraget ut:

  CITAT Genomföra en kvantitativ (endast demografisk) sårbarhetsanalys avseende varg i Sverige. Sårbarhetsanalysen ska tydliggöra minsta livskraftiga population av varg baserade på IUCN:s kriterium E. Analysen ska bygga på senast dokumenterade kunskaper om den skandinaviska vargstammen, FÖRUTSATT ATT DE GENETISKA FRÅGORNA HAR LÖSTS. Uppdraget ska utföras efter konsultation beträffande metodik och resultat med relevant nationell och internationell forskningskompetens. Dokumentation av konsultation och sammanställning av inkomna synpunkter ska ingå i redovisningen såväl som hur synpunkterna omhändertagits. Rapporten ska innehålla en populärvetenskaplig sammanfattning på svenska. SLUT CITAT

  Läs gärna den svenska sammanfattningen på sidan 6, och kommentarer från andra forskare i appendix 2. http://www.rovdjur.se/objfiles/1/RapportSarbarhe_-1056648428.pdf

 59. Mats S Johansson says:

  Lars D.
  Vad är det man säger? En hund som skäller(SRF) är inte farlig. En tyst däremot får man vara försiktig med….

 60. Lars Dahlén says:

  Nu börjar det roliga.
  Är inte den första att notera att Ann Dahlerus från SRF nu helt plötsligt avfärdar de direktiv de tidigare har stött sig på.
  Skillnaden är att nu gäller inte längre SRF:s tolkning av diverse EU-lagar detta gör att spelreglerna har förändrats.
  Vad som är besvärande för SNF & SRF är att de tagit förgivet att deras tolkning skulle få företräde de verkar vara tagna på sängen av denna utredning.
  Hittar inte någon kommentar från SNF.

  – Lars Dahlén

 61. Anders Åberg says:

  Det är märkligt att inte kramarsidan tar till sig den här informationen på ett bättre sätt, den skulle ju faktiskt kunna ligga som underlag för en verkligt konstruktiv diskussion om vargens framtid. En diskussion där man prioriterar praktiska lösningar på inavelsproblemen i samförstånd.
  Istället väljer SRF konfrontation och precis som Gunnar påpekar så verkar fler och fler vargar, även i renbeteslandet, vara det allt överskuggande.
  Det är en oseriös hållning som sprider misstanken att det egentligen handlar mer om att trampa till jägarna och samerna än att värna vargen.
  Jag vet inte om jag önsketänker nu, men jag tror att detta är ett taktiskt misstag av dom, som kan flytta iallafall regeringens fokus mer åt att lyssna på dom som vill samarbeta för en mer realistisk hållning, där alla intressen beaktas.

 62. Fjollträsk says:

  Ikväll skall jag faktiskt unna mig en mindre skål för det hopp som tänts – utan att ta ut något i förskott för ännu är inte tvångskollektivisterna och extremisterna tillbakadrivna till var de nu kan tänkas komma ifrån. För inte f-n kan GYBS vara 500 % av MVP?

 63. Björn Isaksson says:

  Gyllene tillfälle för riksdagen?
  Är det inte bara att damma av det gamla riksdagsbeslutet om 210 vargar?
  Då dubblar vi vad EU kräver, det finns stöd i forskarvärlden för den nivån, en stor majoritet i riksdagen, genetisk förbättring med insättning av valpar, en möjlig acceptans på landsbygden?
  Men det kanske är för bra för att vara sant?

 64. Gunnar Glöersen says:

  Sean, SRF och Dahlerus har fel! Inaveln är inkluderad i beräkningen eftersom det data man använt kommer från just inavlade vargar! Så länge inaveln inte ökar kan inaveln inte förvärra situationen. Inaveln har dessutom minska de senaste åren. Direktivet som han använde för att stoppa licejakten var bra så länge den gick henens väg. Nu anser hon att direktivet är fel! Men glöm inte att inavelsdebatten är ett medel för att få många vargar, inte något mål! Målet är många vargar!

  Jag det finns ljus! Men nu återstår det att få våra politiker att klara av att stå emot den storm av propagande som vissa grupper kommer att bedriva. De har fördelen av att media aldrig granska det de säger.
  Roligt att du kommer tillbaka som medlem. Hoppas fler inser vilken organisation som gör skillnad och vilken som bara gapar!

 65. Gunnar Glöersen says:

  Dag Lindgren, vi är i stort sett överens i sak. Du har t ex helt rätt i att inavelsproblemen redan finns inkluderade i modellen eftersom den sägs ha påverkat fertiliteten. Det vissa debattörer nu försöker göra är att lägga på inavelseffekter en gång till, dvs dubblera den! Det enda, enligt min amatör mässiga mening, som är relevant är i så fall den genetiska variationen. Den har nästan fördubblats jämfört med 1983 och har enligt ”expertgruppen” mindre betydelse än inavelseffekterna. Direktivet i sig kvantifierar vare sig inavelsgrad eller minsta genetiska variation. Det enda som krävs är att den, som du skriver, inte får försämras.

  Du har även rätt i att stammen måste vara minst lika stor som MVP. Problemet är att båda anvisningarna anger att den skall vara just större. Artikel 17 och rovdjursriktlnjerna. Så ”större” kommer vi inte runt. Men vad som är större eller mycket större är ett subjektivt begrepp. Bolt vann över Blake i Jamaikanska uttagningarna på 100 meter, med 11 hundradelar. Det var ”mycket” snabbare!
  Tyvärr kommer vi nog inte heller förbi katastrof scenarier, det tas också upp i rovdjrusriktlinjerna. Men de är inte juridiskt bindande. Samtidigt kan vi inte hänvisa till delar av dem och lämna resten.

 66. Sean says:

  Tack för svar! Jag har några frågor till: Jag läser på rovdjursföreningens hemsida och där säger Ann Dahlerus så här: ”Sårbarhetsanalysen säger ingenting om hur många vargar som behövs i Sverige, den duger inte ens som utgångspunkt med så orealistiska antaganden, säger Ann Dahlerus”. Fråga 1: Orealistiska antaganden gapar hon. Är det inte exakt vad EUs direktiv kräver som analysen bygger på? Om svaret på frågan är ja, hur i hela friden kan hon skrika att analysen är oanvändbar när det var de som ville att EU skulle lägga sig i svensk rovdjurspolitik?? Det fick ju vad de begärde…. Sista frågan: Jag som sen länge gett upp hoppet ser nu en strimma ljus och många jag pratat med senaste dygnet upplever samma sak. Finns det ett ljus i tunneln nu eller kommer gardinen ändå dras ner för gott? Vad händer nu?? En nygammal medlem ansluter till er idag iaf….

 67. Jan Bratt says:

  Jo, Gunnar hade för mig att AB citerade NVV, hur som helst anser du att det kan komma över en ryssvarg på en femårsperiod i framtiden eller godtar man en artificiell injektion i form av överflyttning. Man blir lite konfunderad när man läser om det hela. Ett naturligt genutbyte å ena sidan och importerade valpar å andra sidan, för att det ska handla om naturligt måste det finnas varg i Finland som är vandringsbenägna och klarar sig igenom områden som det egentligen inte skall finnas varg.

 68. Dag Lindgren says:

  Det är jättebra att det har utförts en sårbarhetsanalys som verkar vara mycket välgjord. Men några synpunkter. Egentligen är det snarare 35 än 100 vargar som behövs för att den svenska (inte den större skandinaviska) skall uppfylla EUs minimikrav. Att det blir 100 beror på att enligt rapportförfattarna osannolika katastrofscenarior antagits, och innebär en extra säkerhetsmarginal. I sina instruktioner skriver regeringen “Populationen ska vara som minst lika stor (men gärna mycket större) än minsta livskraftiga population (MVP)”, men alla uttolkare (inklusive rapportförfattarna) verkar tolka det som ett krav att populationen MÅSTE vara mycket större än MVP.
  Alla uttolkare (inklusive rapportförfattarna) verkar tycka att det är en förutsättning att de genetiska problemen löses. Så tycker inte jag, MVP begreppet omfattar inte inavel, däremot kan inavel påverka vitalstatistiken så att MVP påverkas. MVP är beräknat utgående från den skandinaviska inavlade stammen. Förutsättningen för analysen skall vara att inaveln inte förvärras nämnvärt under betraktelseperioden. sårbarhetsanalysen använder data för en lite mer inavlad vargstam än den nuvarande svenska eftersom inaveln nu är lägre än den varit sedan slutet av 90-talet. Inte desto mindre lägger kommentarerna vikt vid någon slags genetisk särbarhet som inte beaktas och inte heller nädvändigtvis behöver beaktas enligt EU-direktivet.
  Det räcker att införliva mindre än en genetiskt aktiv individ per varggeneration för att hindra inaveln att öka, jag har beräknat det till 0.6 för att hindra inaveln att öka över den nuvarande höga nivån (se min blogg). Dessutom har icke inavlade vargar en fördel både när det gäller vitalitet och fertilitet som ökar effekten av migranter. Men vad jag tycker är verkligt besynnerligt när jag resonerar med viltförvaltningsorienterade biologiskt medvetna jägare är att man genom vargförvaltning (undvika att skjuta genetiskt värdefulla individer) kan fördubbla effekten av migranter på inaveln. Jag skriver i svensk jakt och på min blogg som du läser men ändå verkar det inte gå in. Det räcker med mindre än en migrant varannan varggeneration för att hindra inaveln att öka och därmed uppfylla villkoret för att särbarhetsanalysen skall vara riktig! Det är bra och lovvärt att öka migrationen, men det är ett långsiktig mål och bör drivas EFTER att varg fått gynnsam bevaraandestatus och skall inte blandas ihop med kraven för detta på det sätt som görs.
  Vitsen med att jag driver att varg skall ges gynnsam bevarandestatus NU och förvaltningsjakt tillåtas och vargantalet hållas nere är att jag tycker Sverige skall anstränga sig att sänka inaveln och inte hålla fast vid sin nuvarande inavelsdrivande vargpolitik!
  Gjorde ett försök att kommentera tidningsartiklarna på webben under mitt namn

 69. Ove Bergqvist says:

  100 vargar räcker!
  Man kan ha ett utbyta av vargar med andra länder för genetiken, tex Ryssland skickar 10 vargar och Sverige skickar 10 till Ryssland.
  Naturligtvis skall det vara licensjakt varje år för att hålla stammen på 100 individer.

 70. Calle Seleborg says:

  Det märkliga är att ingen tycks fundera över om vi har samma Sverige 2110 som 2010. År 1900 var vi 5 miljoner i Sverige. Idag är vi 9 miljoner. 2060 kommer vi enligt SCB att vara 11,6 miljoner. Redan idag importerar vi ca 50% av vår mat. Vem ska leverera maten 2110. Hur många svenskar ska behöva svälta innan Sveriges riksdag bestämmer att produktionskapaciteten av mat i Sverige ska gå till de tvåbenta innevånarna. När vi samtidigt tar allt större del av åkermarken i bruk för att bygga bostäder och köpcentra. Och kom ihåg, industriell matproduktion kräver energi och vatten.
  Se gärna http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____273426.aspx och http://www.fao.org/wsfs/forum2050/wsfs-forum/en/
  Vårt problem närmaste 100 åren är inte att hålla en genetiskt manipulerad vargpopulation vid liv på vår landsbygd.

 71. Gunnar Glöersen says:

  Sean, du har rätt! Beräkningen bygger handlar om populationen. Sen krävs det gemensam förvaltningsredovisning mellan Sverige o Norge för att kunna inkldera den norska delen. Men det är mera en formsak.

 72. Sean says:

  Gunnar, hur är det egentligen? Nästan all media rapporterar att det krävs minst 100 vargar i Sverige, men är det inte i Skandinavien det gäller i rapporten? Antalet i Sverige är alltså lägre. Eller har jag fattat fel??

 73. Gunnar Glöersen says:

  Jan Bratt, det är ju sant, men det är inte antalet som är problemet. Det är genetiken. Löser vi den så är situationen en helt annan. Men sådana detaljer bryr sig inte AB om.

 74. Jan Bratt says:

  Sårbarhetsanalys, javisst, men nu kommer diskussionerna och i Aftonbladet läser vi att:
  Trots att det nu bedöms finnas närmare 300 vargar i Sverige är man långt i från att nå nivåer som gör att vargen kan anses ha en gynnsam bevarandestatus.
  Detta får väl nu experter bena ut.

 75. Mats S Johansson says:

  Du har absolut en poäng där Jörgen. Det tänkte jag inte på. :) På tal om det, jag förökte närma mig jägarsponsningen av SRF i en debatt med KF på ett annat ställe. Med min amatörmatematik hade jag kommit fram till att de tog in mer pengar från jägarna än de totalt fick in i medlemsavgifter. Eftersom de inte lämnar ut årsredovisningen (har du förresten försökt ladda ner verksamhetsrapporten för 2011? jag får bara ett felmedelande som svar) bad jag KF kommentera mitt påstående men tydligen fick hon ett plötsligt anfall av tunghäfta…

 76. Gunnar Glöersen says:

  Jörgen Begmark, som jag skrev i inlägget och i kommentar börjar nu motattacekn. Värdelöst, oanvändbart, fel och inte relvant lär bli en följetong den närmaste tiden. Men alla glömmer medvetet bort det jag skrev i inlägget. Allt bygger på att vi löst genetiken, så säger även rapporten. Men SRF vill inte lösa genetiken, den är bara ett medel för att nå målet, många vargar. Om någon tvivlar på det så är det bara att läsa vad de nu skriver. Notera att INGEN av de experter som fått lämna synpunkter i rapporten har några som helst invändningar mot siffrorna i sig eller mot forskarnas kompetens. Tvärt om hyllas de och arbetet som föredömligt och imponerande. Invändningarna handlar enbart om hur siffrorna kan användas. Men det bestämmer EU! Samma direktiv som använts för att stoppa jakten idiotförklaras just nu. Det påstås inte uppfylla dagens krav! Någon som känner igen det argumentet?

 77. Kennet says:

  Äntligen! Bra jobbat av er som drivit detta. Synd bara att det dröjde ända till nu innan denna analys gjordes. Nu finns ju en plattform att jobba vidare från. Förrut blev det mycket tro och tyckande beroende på olika infallsvinklar.
  Är dock tveksam till om vi får se någon rubrik i media om detta.
  En viktig sak som du även påtalar Gunnar, det är ju att detta förutsätter genetiskt utbyte.
  Nu känns det som att man kan börja andas igen och att blodtrycket sjunker, ett stund i allafall.

 78. Anders Hermansson says:

  Citat Glöersen: ”Alla biologiska argument för få vargar faller om vi inte löser genetiken”. Vilka ”biologiska argument”? Jag känner inte till existensen av några ”biologiska argument” för att Sverige skall hysa vargar överhuvudtaget. Ty, som väl känt är, så är det mellersta rovdjursförvaltningsområdet en enklav för varg utanför den ryska vargstammens naturliga utbredingsområde; att någon gång då och då hämta en varg från Ryssland ändrar inte på detta förhållande. Skall man nu börja tala om ”biologiska argument” så måste ju kravet vara att Sverige hyser en vargstam som är så stor att den har för den ryska vargstammens långsiktiga överlevnad signifikant betydelse genom att genetiskt material kan flyta TILL OCH FRÅN mellan Sverige och Ryssland. Så länge genetiskt material INTE kan flyta i BÅDA riktningar så är ett antal vargar i Sverige FULLSTÄNDIGT MENINGSLÖST ur en strikt biologiskt synvinkel – lika meninglöst som Kolmårdens kastrerade vargar. En signifikant stor vargstam har det gemensamt med idéen om 150 vargar i Sverige att båda planerna är och förblir politiskt omöjliga, inte bara med hänsyn till renskötseln i Sverige och Finland utan även av hänsyn till landsbygdsbefolkningen i stort och allmänt folk- och djurhälsan. För närvarande finns det INGEN politiskt möjlig lösning på Sveriges snabbt växande vargproblem. Därför Glöersen, så är min bedömning att denna ”sårbarhetsanalys” inte kommer att få någon som helst betydelse för vargens utveckling i Sverige. Och jag tror inte att det blir någon av de utanför de närmast sörjande märkbar diskussion om procentsatser eller tidsrymder. Jag har väldigt svårt för att förstå dina förhoppningar överhuvudtaget – tror du verkligen att en ”sårbarhetsanalys” får riksdagen att besluta om att bortåt ett halvt tusen vargar skall skjutas till vintern? Visserligen är jag övertygad om att inom några år beslut om vargjakt måste komma, men då blir det fråga om en ”jakt” få nu kan föreställa sig. Regeringen kanske borde satsa informationsmiljonerna på att förbereda folket?

 79. jörgen bergmark says:

  Mats S Johansson, SRF vill säkert påskina att forskarna skulle vara ”köpta”, men i såfall så är det SRF själva som är mest köpta för dom är ju helt beroende av dina och mina jaktkortspengar. Skulle forskarna inte vara trovärdiga pga våra pengar så är ju SRF ännu mindre trovärdiga!;)

 80. jörgen bergmark says:

  Jag såg på tv4 text att dom skrev om detta och det var en märklig läsning. Deras tolkning var att det krävs minst 100 vargar i SVERIGE för att dom skulle ha EN CHANS att överleva!

 81. Gunnar Glöersen says:

  Jöregn Bergmark, roligt att du uppskattar vårt arbete. Men som Mats S Johansson skriver. Nu startar motattacken!

 82. jörgen bergmark says:

  Jag gick in på SRFs hemsida, istället för att glädjas över att vargen inte är hotad enligt EUs art och habitatdirektiv så är dom ledsna och arga!

  Om man värnar om en djurart så borde dom ju jubla över forskning som visar att det är lugnt. Vill dom att vargen skall vara utrotningshotad eftersom deras klubb som får stora summor pengar från oss jägare ? Eller vad kan det vara frågan om egentligen?

 83. Gunnar Glöersen says:

  Mats S Johansson, alla medel för att stoppa analysen från att användas är tillåtna och det har redan startat!

 84. jörgen bergmark says:

  Det var en bra början på semesterns första dag!
  Nu är vi på banan igen
  Bra jobbat Gunnar!

  Ps. Nu får bevarandesidan ångra att dom drog in EU i den Svenska vargfrågan, men men, som ordspråket lyder. Man ska se upp med vad man önskar sig för önskningen kan slå in;)
  Detta apropå att dom önskade att EU skulle lägga sig i. Nåja jag är då konsekvent och fortsätter att vara EU-motståndare.

  Jag brukar inte svära …men, fan vad bra!

 85. Mats S Johansson says:

  Gunnar.
  Du glömde en sak.
  Det är fel folk som gjort sårbarhetsanalysen. De som gjort analysen är ”köpta” av jägarna. Redan innan den kom fanns antydningarna.

Kommentering är stängd.